بیقرارم کردی بیقرار

خدا جــــــــــــونــ ، ربــــــــــــــــمــ ، مهربانـــــــــــمــ ســـــــــــــــــلامــ

اینــــــــــــــو خوبــ میدونـــــــــــــــــمــ کهــ مثلــ بقیهــ نیستیــ کهــ سلامـــ منـــــــــو بیــ جـــــــــوابــ بگذاریـــ !

خدایا میــ بینیــ چقدر بیقرارمــ کردهــ !!!

خدا ایــ  خدا مرگـمــــــــــــــــــــو زودتــــــــــــــــــــر برســـــــــــــــــــونــ . . .

/ 0 نظر / 24 بازدید