گلم!!!

وطلوع،

            و سحر،

                         وفروغ،

                                    واثر

وچراغ شب یلدای کسی باش گلم!

وبهار،

         و نسیم،

                  و نگار،

                           و ندیم

ودلارام و تسلای کسی باش گلم!

 ابر شو ،باران باش

                  برف کوهستان باش

                                   یاری پنهان باش

چشمه ی جاری صحرای کسی باش گلم!                       

زندگی دریائیست

                 پرتلاطم،پرموج

گاه موجی آرام

                 گاه موجی در اوج

با دلی دریایی

زورق و ساحل دریای کسی باش گلم!

ماه و خورشید کسی

                     قهرمان غم وکم های کسی باش گلم!

و بخوان

        و بدان

                و بمان

                                  و دمت گرم!

تو ای خوبتر از هر چه که گل!

                    جرسی

                        نفسی

و مسیحای کسی باش گلم!

                          باش گلم!

/ 4 نظر / 25 بازدید
ریحانه

سلام خیلی قشنگ نوشتیا[گل][لبخند]

سپیده

سلام خوبی؟چه وبلاگ جالبی؟خیلی خوشم اومد.مایلی تبادل لینک داشته باشیم؟اگه مایلی منو با اسم {عاشقانه} بلینک.تو هم بیا تو وبمو بگو که با چی بلینکمت؟حتما بیا منتظرتم فقط نظرو امتیاز یادت نره. ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּּּּּ ּ ּ ּ ּ \____________________ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ \¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ֹֹ\ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ۞۞,ּּּ ּ ּ ּ\ تبادل لینک کنیم؟؟!! ִ \ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ۞ּ ּ ּּ۞۞ـּ ּ ּ ּ\__________________̲̲/_̲ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ\¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ּּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ\ ּ ـ۞۞ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ـ۞۞ּ ּ \ּ ּ ּ ۞۞ ּ ۞۞ـּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ـ۞۞ּּ ּ \ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ּ ּ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ֹֹֹֹ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

مجنون

خیلی زیبا بود گلم ترامن چشم درراهم مرسی

مجنون

سلام و صد سلام دوست خوبم پیشاپیش سال نو رو بهت تبریک میگم وامیدوارم همیشه سالم و موفق و شاد باشی. یک جهان شادی و شور یک بغل ازگل یاس همه تقدیر توباد مجنون[گل][گل][گل][گل]